قانون
متن ترانه
  • گلزار ثابت کرد که خوانندگی استعداد نمیخاد فقط پول میخاد???

    • خوانندگی پول نمیخاد عشق میخاد…